fbpx

VIDEOARKIV >

om oss

EChurch Tros- och Lärosatser

Guds ord

Vi tror att bibelns kanoniska böcker är Guds felfria ord, där varje ord nedtecknats av människor under den helige Andes inspiration och att dessa ord utgör den högsta normen för lära och liv.

Bibeln meddelar uppenbarelse om Guds person, hans planer och hans vilja. Dess vägledning är komplett både för mänskligt liv såväl som till frälsning och gemenskap med Gud.

Jesus Kristus är det eviga Ordet och bibelns centralgestalt. I begynnelsen skapades allt av Herrens ord och han verkar fortsatt genom sitt ord. Bibelns ord är ande och liv och blir verksamt i den som sätter tro till dem.[1]

Gud

Vi tror på en evig, oföränderlig och allsmäktig Gud i en odelbar gudomlig natur. Gud är en treenighet av tre unika personer vilka benämns Fadern, Sonen och den helige Ande.

Genom Andens kraft antog den evige Sonen mänsklig natur i det han blev buren och född av jungfrun Maria.

Jesus var, är och förblir helt och fullt Guds son. Genom sin födelse i tiden blev han även helt och fullt människa. Den gudomliga respektive mänskliga naturen i honom sammanblandas aldrig, men trots två åtskilda naturer är Sonen en enda person, inte två.[2]

Människan

Vi tror att människan skapades till Guds egen avbild och i begynnelsen sattes att förvalta och råda över skapelsen. I ett liv präglat av tillbedjan, tjänaranda och sann kärlek skulle hon ansvara för uppbyggandet av Guds rike på jorden.

Genom medveten och frivillig överträdelse föll människan i synd, vilket ledde till andlig död och separation från Gud. Som syndare har hon en nedärvd fallen natur och lever under syndens makt.

Genom människans syndafall blev djävulen denna världens furste och jorden sattes i fångenskap under förbannelse och förgängelse.[3]

Frälsningen

Vi tror att Jesus Kristus tog ansvaret för alla människors synd och dess konsekvenser när han i allas ställe dog på korset. Genom detta frivilliga offer försonade han mänskligheten med Gud och denna försoning utgör människans enda hopp om frälsning.

Hans uppståndelse från de döda proklamerar att synden är sonad, döden övervunnen och djävulen besegrad.

Genom omvändelse och tro på evangeliet blir människan av nåd rättfärdiggjord och född på nytt. Rättfärdiggörelsen innebär att hon står helt frikänd i en upprättad position inför Gud. Pånyttfödelsen gör henne till en ny skapelse, med en ny identitet av att vara ett Guds barn som äger medborgarskap i Guds rike. Alla frälsta förväntas fortsätta leva i och genom sin tro på Jesus och hans ord.  

Genom pånyttfödelsen sätts människan in i det nya förbundet och förenas så till ett med Kristus. I Kristus är varje troende välsignad och äger ett arv som delvis är tillgängligt här och nu, men vars fullhet finns förvarad i himlen. Den seger Jesus vann ger varje troende möjlighet att vara en övervinnare i denna världen.

Frälsningen syftar till total upprättelse av människans ande, själ och kropp. Evangeliet innebär en livslång kallelse till lärjungaskap i Jesu efterföljd, med målet att varje troende växer till mognad och formas till kristuslikhet.

I evangelium erbjuds helande och hälsa för den dödliga kroppen och ett hopp om en framtida uppståndelse, då den troende ikläds en odödlig kropp.[4]

Guds församling har till uppdrag att predika evangelium för alla människor i alla nationer, där Gud lovar att tecken, under och kraftgärningar kommer bekräfta Ordet och att Anden samverkar med evangeliets förkunnelse till trons överbevisning i människors samveten. Det är Jesu uttryckliga önskan att alla folk ska bli hans lärjungar och därför är hans församling en missionerande församling.

Anden

Vi tror att när Jesus lämnade världen så sändes Hjälparen, Anden till församlingen i hans ställe. Vid frälsningen tar Anden sin boning i varje troende och den helige Andes fortsatta verk leder till ett liv där Andens frukt i form av Kristi karaktär växer fram.

Anden verkar i enlighet med Guds ord och ger i bibelstudiet en inre upplysning så Ordet kan bli rätt förstått och personligt tillägnat.

Andedopet, med tungotalet som åtföljande tecken, är erfarenhetsmässigt skilt från pånyttfödelsen och erbjuds alla troende. Genom det förmedlar Anden sin förmåga så alla Herrens lärjungar kan få kraft att vara Jesu vittnen i världen.

Vidare fördelar Anden sina mångfaldiga gåvor och rustar församlingen till övernaturlig tjänst, vilket gör det möjligt för alla troende att utföra Jesu gärningar och uppbygga Kristi kropp, församlingen.[5]

Församlingen

Vi tror att Kristi församling utgörs av alla pånyttfödda människor och att den är en enda och att den är odelbar.

Församlingen är det nya förbundets tempel där Anden har sin boning under den nuvarande tiden.

Den är Kristi kropp, vilket enligt äktenskapets förebild är uttrycket för den troendes förening med Kristus i det nya förbundet.

Genom Andens närvaro, kraft och verk i församlingen så manifesteras Guds rike på jorden i den nuvarande tiden och den utgör sanningens pelare och grundval här i världen.

Församlingen gestaltas lokalt som en troendes gemenskap med gemensamt ansvarstagande under ett ledarskap. Gud kallar människor till ledar- och förkunnaruppdrag och fördelar tjänstegåvornas nåd i enlighet med sin vilja.

Den lokala församlingen möts för gudstjänstfirande i bön, tillbedjan och ordets förkunnelse och förvaltar dopet och nattvarden. Som gemenskap är alla troende kallade att älska och ha omsorg om varandra och stå tillsammans i uppbyggandet av Guds rike.

Den som kommit till tro och blivit pånyttfödd uppmanas i Skriften att döpas till Kristus i Faderns och Sonens och Andens namn. Dopet sker genom nedsänkning i vatten och gestaltar död och uppståndelse med Kristus. I dopet till döden begravs den gamla människan och i uppståndelsen proklameras det nya livets verklighet. Dopet är även en Andens inre omskärelse där den troende blir iklädd Kristus.

Alla troende bjuds ta del av Herrens bord genom att äta brödet och dricka av bägaren. Efter påskmåltidens förebild firas Herrens måltid till minne av Jesus, vem han är och vad han gjort. Den är en förkunnelse av hans död, där brödet representerar den kropp han offrade och vinet blodet som blev utgjutet.

Nattvarden är en helig förbundsmåltid och innebär delaktighet med Kristi kropp och blod för den som tar emot gåvorna. Den pekar profetiskt mot det kommande gudsriket, där alla troende kommer dela måltidsgemenskap med Jesus.[6]

Skapelseordningen

Vi tror att Gud skapat allt synligt och osynligt ur intet och att han uppehåller skapelsen genom sin makts ord. Gud etablerade en skapelseordning i begynnelsen. Den utgör grunden för skapelsens samlade funktion och är fortsatt uttrycket för hans perfekta vilja.

Äktenskapet utgör en del av denna skapelseordning. Det är ett Guds förbund, en förening mellan en man och en kvinna. Äktenskapet syftar till en innerlig, djup och livslång gemenskap mellan makarna och till att skapa en trygg miljö där en ny generation kan bli till, växa upp och formas.

Vid skapelsen satte Gud människan som förvaltare på jorden till att bruka, bevara och råda över den. Uppdraget kvarstår och människan bär ett särskilt ansvar för både utvecklingen och användandet av jordens resurser. Som en följd utgör det dagliga arbetet en gudstjänst där Gud vill välsigna våra händers verk. Genom aktivt deltagande i familje-, arbets- och samhällsliv fullföljer människan sin skapelsegivna kallelse.[7]

Eskatologiska Gudsriket

Vi tror att Jesus en dag återvänder till jorden för att döma den nuvarande världsordningen och upprätta ett globalt gudsrike präglat av rättvisa, fred och välstånd. Vid hans ankomst kommer de som avsomnat i tro på Herren uppstå i härlighet och alla då levande troende iklädas odödlighet.

Israel utgör fortsatt utkorelsens folk och landet står i centrum vid upprättandet av tusenårsriket. Det messianska riket syftar till fullbordandet av alla Guds planer för Israel och dess folk, till skapelsens frigörelse och upprättelse från förbannelse och förgängelse samt till att Jesus ska regera till dess allt slutligen blir lagt under hans herravälde.[8]

Evig dom

Vi tror att efter det messianska tusenårsriket kommer domens dag då alla människor kommer ställas personligt ansvariga och att var och en kommer dömas fullkomligt rättvist efter sina gärningar. Om någon levt obrottsligt enligt Guds lag och samvetets krav förklaras den rättfärdig, medan den som på något sätt brutit mot dessa fördöms till Gehenna, en evig tillvaro skild från Gud och som i Skriften benämns ”den andra döden”.

Kristi rättfärdighet är tillräknad var och en som i tro tagit emot frälsningens nåd. Då Jesus i allas ställe redan genomlidit syndens straff så är den troende därigenom friad från sin skuld och dess konsekvenser.

Vid domen kommer varje troendes förvaltarskap prövas i förhållande till det som blivit anförtrott under jordelivet. Allt med bestående värde kommer Gud belöna medan det som inte håller måttet medför avsaknad av lön.

Efter domen kommer nya himlar och en ny jord med ett nytt Jerusalem. Där ska den återlösta skaran för alltid leva i Guds närvaro och tjäna honom.[9]

EChurch Tros- och Lärosatser

bibelreferenser

[1] 2 Tim 3:16,17 , Joh 1:1-5, Kol 1:9,10,15-17, 2 Petr 1:3,4, Jes 55:10,11, Tess 2:13 , 2 Kor 4:2 , Joh 6:63, 17:17 , Hebr 4:12 , Luk 24:26,27

[2] 5 Mos 6:4,5 , 1 Kor 8:6 , 2 Kor 13:13 , Luk 1:30-35, 3:21,22 , Titus 2:13 , Rom 1:3,4, 9:5 , 1 Tim 2:5,6 , Joh 1:1,14 , Fil 2:6-8

[3] 1 Mos 1:26 , Ps 8:4-9 , 1 Mos 3:1-6, 17-19 , Jes 59:2 , Rom 5:12, 8:20,21 , Ef 2:1-3 , Ps 49:8-10 , Luk 4:5,6 

[4] 2 Kor 5:14,15,21 , Rom 3:21-24 , 5:8-10 , Hebr 2:14,15 , Apg 4:11,12 , 1 Kor 15:16-21 , Kol 2:13-15 , Fil 3:20,21 , Joh 1:12,13 , 1 Petr 1:23 , 1 Joh 3:1,2 , Ef 1:11, 5:31,32 , 1 Petr 1:3,4 , 1 Joh 2:14, 4:2-4, 5:4,5 , 1 Tess 5:23 , Ef 4:12-16 , Rom 8:29 , 1 Petr 2:24,25 , Rom 8:11 , Ords 4:20-22

[5] Joh 14:15-18, 26, 1 Kor 3:16 , Rom 8:9, Gal 5:22-25, 1 Petr 1:2, , Ef 1:17,18, 1 Kor 2:9-13, Apg 1:4,5,8 , 2:1-4 , 8:14-16 , 19:1-6 , Mark 16:15-17 , 2 Kor 3:6,18, 1 Kor 12:7-11 , Rom 12:4-6 , 1 Tim 4:14 , 2 Tim 1:6,7 , Joh 14:12-17 , Ef 4:11,12

[6] 2 Kor 5:17,18 , Ef 1:22,23, 2:20-22, 4:3-6, 5:29-32 , 2 Kor 3:16 , Rom 14:17 , 1 Tim 3:15 ,  Apg 2:42-47 , Hebr 10:24,25, 13:17 , Gal 1:15,16 , 1 Kor 12:28 , Fil 2:1-5 , Matt 28:18-20 , Mark 16:15,16 , Rom 6:3,4 , Kol 2:11,12 , Gal 3:26,27 , Mark 14:22-25 , 1 Kor 10:16,17,21 , 11:23-29

[7] Matt 19:4-6 , Mal 2:14 , Ords 2:16-18 , Hebr 13:4 , Ps 78:3,4 , Ps 112, Ps 127 , 1 Mos 1:26-28 ,  2:7,8,15 , 1 Mos 12:2,3 , Gal 3:7-14 , 5 Mos 28:2-12 , 2 Mos 20:9 , 1 Tess 4:10-12 , 2 Tess 3:7-12 , Jer 29:4-7 , Rom 13:1-7 , 1 Petr 2:12-17

[8] Matt 25:31-34,41 , 1 Tess 4:13-17 , 1 Kor 15:21-26, 51-57 , Matt 23:37-39 , Apg 1:6, 3:18-21 , Rom 8:19-22, 11:1-15 , Upp 19:11-20:5 , Jes 2:2-4 , 11:1-5 , Mika 5:2-4 , Hab 2:14

[9] Rom 14:10-12 , Judas v. 14,15 , Upp 20:11-15 , Rom 2:5-13 , Joh 3:16-21, 5:24-29 , 2 Tess 1:5-10 , 2 Petr 3:5-13 , Upp 21:1-8, 22-27